پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست
حضرت محمد(ص) فرمود: يا على! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروهى از زنان امت خود را در عذاب سختى ديدم و از شدت عذابشان گريستم.

پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست

حضرت محمد(ص) فرمود: يا على! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروهى از زنان امت خود را در عذاب سختى ديدم و از شدت عذابشان گريستم.
پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.