دختر نوجوان مجهز به کمربند انفجاری که توسط بوکوحرام فرستاده شده بود، کمی پیش از شروع عملیات نظرش را تغییر داد.

سپهر نیوز

خرید غذا

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.