حضرت معصومه علیهاالسلام از قبیل امامزاده‌های مطلق نیست که هنگام زیارت او، زیارت‌نامه مطلق امامزاده‌ها خوانده شود، بلکه زیارت مخصوص به خود دارد…

میهن دانلود

اپدیت نود32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.