پایان 87 روز اعتصاب غذای عالم شیعه
دبیر کل و رهبر حزب وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان 87 روز اعتصاب غذای عالم شیعه

دبیر کل و رهبر حزب وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
پایان 87 روز اعتصاب غذای عالم شیعه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.