پاپ فرانسیس به مصر سفر می کند
سخنگوی رسمی کلیسای کاتولیک در مصر گفت: در آینده شاهد فصل جدیدی از روابط میان الازهر و واتیکان خواهیم بود و انتظار می رود پاپ فرانسیس به زودی به مصر سفر کند.

پاپ فرانسیس به مصر سفر می کند

سخنگوی رسمی کلیسای کاتولیک در مصر گفت: در آینده شاهد فصل جدیدی از روابط میان الازهر و واتیکان خواهیم بود و انتظار می رود پاپ فرانسیس به زودی به مصر سفر کند.
پاپ فرانسیس به مصر سفر می کند

اندروید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.