پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است
رهبر کاتولیک های جهان با هشدار به خبرنگاران جهان تاکید کرد انتشار اخبار دروغ و جعلی گناه است.

پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است

رهبر کاتولیک های جهان با هشدار به خبرنگاران جهان تاکید کرد انتشار اخبار دروغ و جعلی گناه است.
پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.