وزارت امور خارجه پاکستان این حمله تروریستی را تأسف بار خوانده و با آسیب دیدگان این حادثه ابراز همدردی کرده است.

بازی آزاد

تلگرام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.