پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی به درخواست مناظره علمای سعودی
دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به سخن شیخ عبدالله بن سلیمان عضو هیأت کبار علمای سعودی در خصوص مناظره با علمای شیعه اعلام کرد: این طرز دعوت متکبرانه و غیر مؤدبانه نشان می‌دهد، آنها آماده مناظره صحیح و منطقی نیستند.

پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی به درخواست مناظره علمای سعودی

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به سخن شیخ عبدالله بن سلیمان عضو هیأت کبار علمای سعودی در خصوص مناظره با علمای شیعه اعلام کرد: این طرز دعوت متکبرانه و غیر مؤدبانه نشان می‌دهد، آنها آماده مناظره صحیح و منطقی نیستند.
پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی به درخواست مناظره علمای سعودی

استخدام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.