پاسخی به مناقشه وهابیت در مورد زیارت قبور
حضرت آیت الله العظمی سبحانی ضمن بیان فواید و آثار سازنده زیارت قبور به مناقشه وهابیت در مورد آن و به ویژه عدم جواز سفر به قصد زیارت پیامبر اکرم(ص) پاسخ می دهد.

پاسخی به مناقشه وهابیت در مورد زیارت قبور

حضرت آیت الله العظمی سبحانی ضمن بیان فواید و آثار سازنده زیارت قبور به مناقشه وهابیت در مورد آن و به ویژه عدم جواز سفر به قصد زیارت پیامبر اکرم(ص) پاسخ می دهد.
پاسخی به مناقشه وهابیت در مورد زیارت قبور

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.