وقتی یک کشیش به ممنوعیت پخش اذان اعتراض می کند +عکس
اقشار مختلف مردم نابلس از جمله یک کشیش مسیحی در اعتراض به قانون ممنوعیت پخش صدای اذان در سرزمین های اشغالی دست به اعتراض زدند.

وقتی یک کشیش به ممنوعیت پخش اذان اعتراض می کند +عکس

اقشار مختلف مردم نابلس از جمله یک کشیش مسیحی در اعتراض به قانون ممنوعیت پخش صدای اذان در سرزمین های اشغالی دست به اعتراض زدند.
وقتی یک کشیش به ممنوعیت پخش اذان اعتراض می کند +عکس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.