وقتی وهابی‌ها به جان سلفی‌ها می افتند!
سلفی های مراکش به نامه «ربیع بن هادی المدخلی» مبلغ وهابی عربستان که در آن گروه اخوان المسلمین را به تامین نیروی داعش متهم کرده بود، واکنش تند نشان داده و مراتب اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کردند.

وقتی وهابی‌ها به جان سلفی‌ها می افتند!

سلفی های مراکش به نامه «ربیع بن هادی المدخلی» مبلغ وهابی عربستان که در آن گروه اخوان المسلمین را به تامین نیروی داعش متهم کرده بود، واکنش تند نشان داده و مراتب اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کردند.
وقتی وهابی‌ها به جان سلفی‌ها می افتند!

دانلود فیلم جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.