حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی گفتاری درباره وسوسهٴ شیطان بیان کرده است.

خرم خبر

باران فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.