به گزارش پایگاه خبری 24 امارات، سخنان یک مبلغ سعودی در خصوص شرم و اندوه خواندن زنان سبب واکنش کاربران شبکه های اجتماعی شد.

تکنولوژی جدید

پامنا موبایل لپ تاپ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.