اخیرا هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی با یکدیگر به شمال سفر کرده بودند.

cars

مرجع سلامتی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.