وقتی انیشتین درباره امام صادق(ع) سخن می گوید
شهرت علمی امام صادق(ع) جهانی بود تا جایی که انیشتین دانشمند معروف جهان لب به تعریف از ایشان گشوده است.

وقتی انیشتین درباره امام صادق(ع) سخن می گوید

شهرت علمی امام صادق(ع) جهانی بود تا جایی که انیشتین دانشمند معروف جهان لب به تعریف از ایشان گشوده است.
وقتی انیشتین درباره امام صادق(ع) سخن می گوید

ماشین های جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.