وقایع و اعمال ماه ربيع الثّانى
در روایات اسلامى و کتب دعا، اعمال زیادى براى این ماه ذکر نشده، فقط مرحوم سیّد بن طاووس، براى روز اوّل دعایى را ذکر کرده که در کتاب اقبال آمده است .

وقایع و اعمال ماه ربيع الثّانى

در روایات اسلامى و کتب دعا، اعمال زیادى براى این ماه ذکر نشده، فقط مرحوم سیّد بن طاووس، براى روز اوّل دعایى را ذکر کرده که در کتاب اقبال آمده است .
وقایع و اعمال ماه ربيع الثّانى

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.