ورود خوراکی و نوشیدنی به مسجد«سیده زینب(س)» قاهره ممنوع!
خبرگزاری شبستان: مدیریت مسجد «سیده زینب(س)» قاهره تاکید کرد که ورود هر گونه خوراکی و نوشیدنی به داخل مسجد جایز نیست.

ورود خوراکی و نوشیدنی به مسجد«سیده زینب(س)» قاهره ممنوع!

خبرگزاری شبستان: مدیریت مسجد «سیده زینب(س)» قاهره تاکید کرد که ورود هر گونه خوراکی و نوشیدنی به داخل مسجد جایز نیست.
ورود خوراکی و نوشیدنی به مسجد«سیده زینب(س)» قاهره ممنوع!

خرید بک لینک

موزیک سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.