شهرداری مادرید ۱۰ هزار متر مربع از این گورستان را که تاکنون متعلق به کاتولیک‌ها بوده، به مسلمانان واگذار خواهد کرد.

دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ آذری

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.