واکنش شیعیان عربستان به سفر شاه سعودی به این منطقه +تصاویر
مردم العوامیه شاه عربستان را خائن حرمین و شجره ملعونه، آل صهیون، قاتل کودکان یمن، خادم آمریکا و اسرائیل عنوان کرده و اعلام کردند که از او استقبال نخواهند کرد.

واکنش شیعیان عربستان به سفر شاه سعودی به این منطقه +تصاویر

مردم العوامیه شاه عربستان را خائن حرمین و شجره ملعونه، آل صهیون، قاتل کودکان یمن، خادم آمریکا و اسرائیل عنوان کرده و اعلام کردند که از او استقبال نخواهند کرد.
واکنش شیعیان عربستان به سفر شاه سعودی به این منطقه +تصاویر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.