واکنش دارالافتاء مصر به عملیات تروریستی فرانسه
مرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتاء مصر، در بیانیه ای تاکید کرد: عملیات تروریستی شهر نیس فرانسه نشان می دهد محدودیت های امنیتی به تنهایی نمی تواند جلوتروریست را بگیرد؛ بلکه باید با پدیده خشونت و افراطی گری به شکل همه جانبه مبارزه کرد.

واکنش دارالافتاء مصر به عملیات تروریستی فرانسه

مرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتاء مصر، در بیانیه ای تاکید کرد: عملیات تروریستی شهر نیس فرانسه نشان می دهد محدودیت های امنیتی به تنهایی نمی تواند جلوتروریست را بگیرد؛ بلکه باید با پدیده خشونت و افراطی گری به شکل همه جانبه مبارزه کرد.
واکنش دارالافتاء مصر به عملیات تروریستی فرانسه

آلرژی و تغذیه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.