واکنش آیت‌الله نوری همدانی به زیاده گوئی های سران انگلیس
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی گفت: دشمن به دنبال استبداد و چپاول مردم مسلمان ایران بود و مردم که به تنگ آمده بودند با رهبری امام خمینی (ره) حکومت ظلم را سرنگون کردند.

واکنش آیت‌الله نوری همدانی به زیاده گوئی های سران انگلیس

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی گفت: دشمن به دنبال استبداد و چپاول مردم مسلمان ایران بود و مردم که به تنگ آمده بودند با رهبری امام خمینی (ره) حکومت ظلم را سرنگون کردند.
واکنش آیت‌الله نوری همدانی به زیاده گوئی های سران انگلیس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.