واقعیت‌هایی تأمل‌برانگیز درباره حجاب از نگاه نشریه آمریکایی
هفته‌نامه «نیوزویک» آمریکا به بهانه حضور بانوان مسلمان در رقابت‌های ورزشی المپیک با انتشار مقاله‌ای در این رابطه نوشت: پنج واقعیت در مورد حجاب وجود دارد که باید مورد توجه جامعه قرار بگیرد.

واقعیت‌هایی تأمل‌برانگیز درباره حجاب از نگاه نشریه آمریکایی

هفته‌نامه «نیوزویک» آمریکا به بهانه حضور بانوان مسلمان در رقابت‌های ورزشی المپیک با انتشار مقاله‌ای در این رابطه نوشت: پنج واقعیت در مورد حجاب وجود دارد که باید مورد توجه جامعه قرار بگیرد.
واقعیت‌هایی تأمل‌برانگیز درباره حجاب از نگاه نشریه آمریکایی

سایت خبری زندگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.