هیچ موجودی از دیگری راضی نمی شود، مگر به وساطت امام رضا(ع)
جستجو در باب دلایل اعطای القاب به ائمه اطهار علیهم السلام بحثی جذاب و روشن کننده است. ما ایرانی ها نیز، بیش از نام این بزرگواران، با القاب معروف آن ها آشنا هستیم.

هیچ موجودی از دیگری راضی نمی شود، مگر به وساطت امام رضا(ع)

جستجو در باب دلایل اعطای القاب به ائمه اطهار علیهم السلام بحثی جذاب و روشن کننده است. ما ایرانی ها نیز، بیش از نام این بزرگواران، با القاب معروف آن ها آشنا هستیم.
هیچ موجودی از دیگری راضی نمی شود، مگر به وساطت امام رضا(ع)

اخبار کارگران

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.