سینمای آمریکا که امروزه منبع تغذیه فکر جهانیان است، در ابتدا در کرانه شرقی ایالات غصب شده از دست سرخ‍پوستان، توسط مسیحیانی چون ادیسون اختراع شد.

میهن دانلود

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.