همنشینی با این شخص ممنوع!
امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند.

همنشینی با این شخص ممنوع!

امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند.
همنشینی با این شخص ممنوع!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.