هشدار روسیه در مورد جنگ سنی و شیعه
سردار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران نیز به دعوت سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه، صبح چهارشنبه به منظور شرکت در این کنفرانس امنیتی دو روزه وارد مسکو شد.

هشدار روسیه در مورد جنگ سنی و شیعه

سردار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران نیز به دعوت سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه، صبح چهارشنبه به منظور شرکت در این کنفرانس امنیتی دو روزه وارد مسکو شد.
هشدار روسیه در مورد جنگ سنی و شیعه

آپدیت نود 32 ورژن 9

car

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.