هشدار اهل سنت خراسان به فعالیت عناصر تکفیری در این منطقه!
عناصر تکفیری تحت تاثیر عربستان که آبروی اهل سنت منطقه را برده و برای راضی نگهداشتن سعودی‌ها به هرکاری دست می‌زدند حتی درمراسم عمومی با مراسم اربعین مخالفت کردند.

هشدار اهل سنت خراسان به فعالیت عناصر تکفیری در این منطقه!

عناصر تکفیری تحت تاثیر عربستان که آبروی اهل سنت منطقه را برده و برای راضی نگهداشتن سعودی‌ها به هرکاری دست می‌زدند حتی درمراسم عمومی با مراسم اربعین مخالفت کردند.
هشدار اهل سنت خراسان به فعالیت عناصر تکفیری در این منطقه!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.