هشت توصیه امام زمان(عج) به شیعیان
امام مهدی علیه‌السلام در فرازی از یکی از توقیعات خود هشت توصیه را به پیروان و شیعیان خویش بیان فرموده‌اند.

هشت توصیه امام زمان(عج) به شیعیان

امام مهدی علیه‌السلام در فرازی از یکی از توقیعات خود هشت توصیه را به پیروان و شیعیان خویش بیان فرموده‌اند.
هشت توصیه امام زمان(عج) به شیعیان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.