هزار و 400 امامزاده کشور بهسازی می‌شوند
حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه توسعه و عمران و بهسازی امامزادگان یکی از مشخصه های قطب فرهنگی شدن امامزادگان است ، اظهار داشت: امسال هزار و 400 امامزاده کشور تحت پوشش طرح جامع عمران سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته اند.

هزار و 400 امامزاده کشور بهسازی می‌شوند

حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه توسعه و عمران و بهسازی امامزادگان یکی از مشخصه های قطب فرهنگی شدن امامزادگان است ، اظهار داشت: امسال هزار و 400 امامزاده کشور تحت پوشش طرح جامع عمران سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته اند.
هزار و 400 امامزاده کشور بهسازی می‌شوند

خبرگزاری ایران

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.