در روایتی آمده که پیامبران دارای پنج روح، مؤمنان دارای چهار روح و کفار دارای سه روح می‌باشند.

گوشی

باران فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.