هذیان گویی شبکه های وهابی درباره پیاده روی اربعین +فیلم
شبکه های وهابی نیز تلاش می کنند حضور مسلمانان به ویژه اهل سنت در پیاده روی اربعین را به شدت محکوم کنند و آنها را اهل سنت گمراه معرفی نمایند!

هذیان گویی شبکه های وهابی درباره پیاده روی اربعین +فیلم

شبکه های وهابی نیز تلاش می کنند حضور مسلمانان به ویژه اهل سنت در پیاده روی اربعین را به شدت محکوم کنند و آنها را اهل سنت گمراه معرفی نمایند!
هذیان گویی شبکه های وهابی درباره پیاده روی اربعین +فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.