هتک حرمت قرآن‌ در مساجد میانمار
نیروهای امنیتی میانمار با حمله به مساجد شهر «منگدو» در ایالت راخین(آراکان) این کشور موجب هتک حرمت نسخه‌هایی از قرآن‌ و کتب دینی موجود در این اماکن شدند.

هتک حرمت قرآن‌ در مساجد میانمار

نیروهای امنیتی میانمار با حمله به مساجد شهر «منگدو» در ایالت راخین(آراکان) این کشور موجب هتک حرمت نسخه‌هایی از قرآن‌ و کتب دینی موجود در این اماکن شدند.
هتک حرمت قرآن‌ در مساجد میانمار

فروش بک لینک

مرکز فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.