توقیعات گاه درباره مسائل اعتقادی، فقهی، بزرگان شیعه و توصیه های حضرت در زمان غیبت به شیعیان است، امام زمان (عج) در این توقیعات معارف عمیقی را به شیعیان گوشزد فرموده اند که با بررسی این توقیعات می توان به محتوای غنی آنها پی برد.

کیمیا دانلود

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.