نه ویژگی قلب کفار
جزاى كسى كه حقّ را فهمید و بر آن سرپوش گذاشت، آن است كه خدا هم بر چشم، گوش، روح و فكرش سرپوش گذارد. در واقع انسان، خود عامل بدبختى خویش را فراهم مى ‏كند.

نه ویژگی قلب کفار

جزاى كسى كه حقّ را فهمید و بر آن سرپوش گذاشت، آن است كه خدا هم بر چشم، گوش، روح و فكرش سرپوش گذارد. در واقع انسان، خود عامل بدبختى خویش را فراهم مى ‏كند.
نه ویژگی قلب کفار

خرید بک لینک

تلگرام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.