نمایشگاه «طلایه داران نقد وهابیت» که آثار ضد وهابیت آستان قدس رضوی در آن به نمایش درآمده است، در شهر قم افتتاح شد.

آهنگ جدید

نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.