این قرآن از 16 بهمن‌ماه در بخش جدید موزه بیرمنگام به نام «ایمان در گالری بیرمنگام» به نمایش گذاشته خواهد شد.

دانلود سریال

مدلینگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.