خداوند نماز آنکه به پدر و مادر خویش با نگاه خشمگینانه بنگرد، هر چند در حق وی ستم روا داشته باشند، نمی پذیرد.

world press news

ابزار رسانه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.