نماز خواندن در فرودگاه پاریس ممنوع شد!
مسئولان مصری عنوان کردند که سقوط هواپیما به دلیلی غیر از نقص فنی اتفاق افتاده و ممکن است کارکنان فرودگاه مقصد، دستی در این حادثه داشته باشند.

نماز خواندن در فرودگاه پاریس ممنوع شد!

مسئولان مصری عنوان کردند که سقوط هواپیما به دلیلی غیر از نقص فنی اتفاق افتاده و ممکن است کارکنان فرودگاه مقصد، دستی در این حادثه داشته باشند.
نماز خواندن در فرودگاه پاریس ممنوع شد!

موزیک سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.