آستان مقدس حسینی به تازگی یک نظر سنجی انجام داده که در آن ۸۸.۳۵ درصد از شرکت کنندگان گفته اند که خطبه های نماز جمعه اهمیت زیادی در راهنمایی جامعه و جهت دهی آنها به سوی التزام به دین و منافع عراق دارد.

دانلود فیلم

بک لینک رنک 8

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.