عموم کارشناسان حوزه ترجمه قرآن معتقدند ترجمه قرآن مهدی الهی قمشه‌ای، غلط‌های زیادی دارد و دوره آن گذشته است.

بازی آزاد

مرجع سلامتی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.