نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی
دفاتر آیات عظام شبیری‌زنجانی، مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی و بیات‌زنجانی در استفتایی به طور جداگانه در مورد خمس مبلغ صندوق خانگی پاسخ دادند.

نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی

دفاتر آیات عظام شبیری‌زنجانی، مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی و بیات‌زنجانی در استفتایی به طور جداگانه در مورد خمس مبلغ صندوق خانگی پاسخ دادند.
نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی

خرید بک لینک

آهنگ جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.