نظر آیت الله نوری همدانی در مورد حج رفتن ایرانی‌ها
ما اگر بخواهیم با استناد به «قاعده لاضرر» جهاد را نفی کنیم هیچ چیز باقی نمی ماند، تمسک به قاعده لاضرر برای نفی جهاد دارای اشکالات فراوان است.

نظر آیت الله نوری همدانی در مورد حج رفتن ایرانی‌ها

ما اگر بخواهیم با استناد به «قاعده لاضرر» جهاد را نفی کنیم هیچ چیز باقی نمی ماند، تمسک به قاعده لاضرر برای نفی جهاد دارای اشکالات فراوان است.
نظر آیت الله نوری همدانی در مورد حج رفتن ایرانی‌ها

عکس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.