نظر آیت الله جوادی آملی در مورد اظهارات مقامات عربستانی
کعبه برای شما نیست که شما بخواهید اجازه دهید یا اجازه ندهید؛ وهابیت همین است.

نظر آیت الله جوادی آملی در مورد اظهارات مقامات عربستانی

کعبه برای شما نیست که شما بخواهید اجازه دهید یا اجازه ندهید؛ وهابیت همین است.
نظر آیت الله جوادی آملی در مورد اظهارات مقامات عربستانی

دانلود موزیک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.