نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شد
نشست فرهنگی «پیامبر اسوه ما است؛ یاری او وظیفه ما است» در کشور آفریقایی موریتانی برگزار شد.

نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شد

نشست فرهنگی «پیامبر اسوه ما است؛ یاری او وظیفه ما است» در کشور آفریقایی موریتانی برگزار شد.
نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شد

سایت خبری زندگی

تکست آهنگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.