نخستین فروشگاه اینترنتی محصولات حلال راه اندازی شد
به گفته یکی از اعضای گروه علاءالدین در سنگاپور این شرکت تا پایان امسال، نخستین فروشگاه اینترنتی محصولات حلال باکیفیت برتر را در جهان راه‌اندازی می‌کند.

نخستین فروشگاه اینترنتی محصولات حلال راه اندازی شد

به گفته یکی از اعضای گروه علاءالدین در سنگاپور این شرکت تا پایان امسال، نخستین فروشگاه اینترنتی محصولات حلال باکیفیت برتر را در جهان راه‌اندازی می‌کند.
نخستین فروشگاه اینترنتی محصولات حلال راه اندازی شد

شهرداری

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.