ناگفته‌هایی از دیدار طلاب تهرانی با مقام‌معظم رهبری
در روز دیدار عمومی، کمی قبل از اینکه آقا در حسینیه حضور پیدا کنند، یک دیدار محدودتری با وجوه علمای تهران برگزار شد که بیشتر اعاظم حضور داشتند که دیداری بسیار صمیمی بود و ایشان از یک یک به نام و مفصلاً احوالشان را پرسیدند و نکات ویژه ای را درباره برخی حضار بیان فرمودند.

ناگفته‌هایی از دیدار طلاب تهرانی با مقام‌معظم رهبری

در روز دیدار عمومی، کمی قبل از اینکه آقا در حسینیه حضور پیدا کنند، یک دیدار محدودتری با وجوه علمای تهران برگزار شد که بیشتر اعاظم حضور داشتند که دیداری بسیار صمیمی بود و ایشان از یک یک به نام و مفصلاً احوالشان را پرسیدند و نکات ویژه ای را درباره برخی حضار بیان فرمودند.
ناگفته‌هایی از دیدار طلاب تهرانی با مقام‌معظم رهبری

car

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.