نام گذاری یکی از خیابان های نیویورک به نام محمد علی کلی +عکس
دختر اسطوره بوکس جهان، روز سه شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مسئولین شهر نیویورک پس از درگذشت پدرم، نام خیابان ۳۳ غربی را به نام «محمد علی» تغییر دادند.

نام گذاری یکی از خیابان های نیویورک به نام محمد علی کلی +عکس

دختر اسطوره بوکس جهان، روز سه شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مسئولین شهر نیویورک پس از درگذشت پدرم، نام خیابان ۳۳ غربی را به نام «محمد علی» تغییر دادند.
نام گذاری یکی از خیابان های نیویورک به نام محمد علی کلی +عکس

دانلود سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.