نامه آیت‌الله مکارم شیرازی به رهبر کاتولیک‌های جهان
آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در نامه‌ای به رهبر کاتولیک‌های جهان از مواضع وی در مبرا دانستن اسلام از خشونت تقدیر کرد.

نامه آیت‌الله مکارم شیرازی به رهبر کاتولیک‌های جهان

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در نامه‌ای به رهبر کاتولیک‌های جهان از مواضع وی در مبرا دانستن اسلام از خشونت تقدیر کرد.
نامه آیت‌الله مکارم شیرازی به رهبر کاتولیک‌های جهان

دانلود سریال و آهنگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.