می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب
در زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی کنیم ولی همین که نوبت به او«خداوند مهربان» می رسد احساس خستگی می کنیم!

می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب

در زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی کنیم ولی همین که نوبت به او«خداوند مهربان» می رسد احساس خستگی می کنیم!
می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.