موذن‌هایی که ماندگار شدند
ماه رمضان و گوش سپردن بیش‌ازپیش به اذان‌های افطار و سحر بهانه خوبی بود که نگاهی به اذان‌های ماندگار و خاطره‌انگیز چند دهه اخیر بیندازیم.

موذن‌هایی که ماندگار شدند

ماه رمضان و گوش سپردن بیش‌ازپیش به اذان‌های افطار و سحر بهانه خوبی بود که نگاهی به اذان‌های ماندگار و خاطره‌انگیز چند دهه اخیر بیندازیم.
موذن‌هایی که ماندگار شدند

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.